Algemene Voorwaarden

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts-

 

Attentie vooraf!

Identiteit van de ondernemer

Toepasselijkheid

Aanbod/Overeenkomst

Herroepingsrecht

Prijzen en Betalingen

Garantie en Aansprakelijkheid

Levering

Overmacht

Intellectueel eigendom

Eigendomsvoorbehoud

Persoonsgegevens

Toepasselijk Recht

Diversen

Algemene bedrijfsgegevens

 

Attentie vooraf!

Voordat u een bestelling plaatst, leest u alstublieft deze algemene voorwaarden en productinformatie. U komt dan niet onvoorzien voor eventuele verrassingen te staan. Na uw bestelling gaan wij er dan ook van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met de onderstaande Algemene Voorwaarden van Pixel 2 Mix.

 

Identiteit van de ondernemer

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts- (nader te noemen Pixel 2 Mix)

Noordersingel 100c

2651 LW  Berkel en Rodenrijs

Mob; +31 6 26 49 20 23 (Tussen 09.00-12.00 Uur, Buiten deze tijden via WhatsApp/SMS)

Website; www.pixel2mix.nl

Email; info@pixel2mix.nl

KvK; 77701682

BTW-Nummer; NL003232543B08

Bankrekeningnummer; NL74KNAB0401306488

 

Toepasselijkheid

 1. Onder klant/consument wordt verstaan iedere bezoeker van de website die met Pixel 2 Mix in een contractuele relatie van welke aard dan staat of komt te staan. Indien de klant/consument verwijst naar haar voorwaarden, zijn deze voorwaarden niet van toepassing en worden hierbij verworpen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Pixel 2 Mix en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pixel 2 Mix en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant/consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant/consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant/consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant/consument langs electronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden mogen op elk moment worden gewijzigd of te worden aangevuld door Pixel 2 Mix

   

 Aanbod/Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Pixel 2 Mix zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Pixel 2 Mix behoudt zich nadrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling is ontvangen door Pixel 2 Mix. De bevestiging van de betalingsontvangst zal door Pixel 2 Mix per email worden bevestigd op het opgegeven email-adres. De klant/consument komen nadrukkelijk overeen dat door gebruikt te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. De elektronische bestanden van Pixel 2 Mix, gelden voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs. Pixel 2 Mix probeert afbeeldingen en informatie, die betrekking hebben op het product, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Pixel 2 Mix garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Minimale afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de afspraken / overeenkomst.
 2. Indien er mogelijke typefouten en/of onjuistheden voorkomen in het haakpatroon is dat geen rede de overeenkomst te ontbinden. Consument zal Pixel 2 Mix hierover informeren en binnen 48 uur een antwoord geven op de door u gestuurde informatie en komen met een oplossing.
 3. Elk aanbod / overeenkomst bevat zodanige informatie, dat voor de klant/consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

            *      De prijs inclusief belastingen;

            *      De eventuele kosten van verzending;

            *      De wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen;

            *      Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

            *      De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 

Herroepingsrecht

 1. Een gekocht PDF Patroon kan niet retour worden gestuurd, omdat het om de aanschaf van een digitaal bestand gaat, wat direct na ontvangst opgeslagen kan worden door de klant/consument.
 2. Bij fysieke producten is de klant/consument bij aflevering verplicht te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant/consument dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de website afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Pixel 2 Mix de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde (exclusief verzendkosten) van het product te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Pixel 2 Mix te retourneren. Dit geldt niet voor PDF Patronen, die verstuurd zijn via email. Het fysiek retour brengen op het vestigingsadres is helaas niet mogelijk.
 3. Indien de klant/consument gebruik maakt van het recht, zoals vermeld, draagt Pixel 2 Mix zorg voor de terugbetaling van het door de klant/consument aan Pixel 2 Mix betaalde bedrag, minus de verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de retour-artikelen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant/consument. Het verzenden van artikelen geschiedt op eigen risico. Mocht er iets beschadigen tijdens het vervoer is Pixel 2 Mix hier niet voor verantwoordelijk en zullen de herstelkosten eveneens in rekening worden gebracht op het retourbedrag.

   

Prijzen en Betalingen

 1. Alle door Pixel 2 Mix vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Verzendkosten zijn niet van toepassing op per email-gestuurde PDF Patronen, echter wel zijn er verzendkosten bij per post gestuurde patronen. Pixel 2 Mix kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant/consument naar termijn van redelijkheid, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing/verschrijving bevat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 2. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald;

            *      Op de op de website aangeboden/vermeldde betalingsmogelijkheden

            *      Betaling vooraf; de klant/consument maakt het verschuldigde bedrag incl. verzendkosten over;

                   Bankrekeningnummer; NL74KNAB0401306488

                   T.n.v. Pixel 2 Mix

                   O.v.v. uw emailadres, gewenst product en ordernummer

 

Garantie en Aansprakelijkheid

Pixel 2 Mix geeft 1 jaar garantie op de aangekochte artikelen, mits het product opnieuw te leveren is. Bij unieke producten is het geven van garantie mogelijk. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage, ondeugdelijk gebruik of gebruik in wasmachine. Pixel 2 Mix kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik. Indien Pixel 2 Mix, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Het is mogelijk dat Pixel 2 Mix op haar website links opneemt naar andere websites/YouTube, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Pixel 2 Mix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website/YouTube waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Pixel 2 Mix kan niet aansprakelijk worden gesteld als de klant/consument het patroon niet begrijpt of de techniek niet beheerst.

 

Levering

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij directe betaling wordt er een download-bestand in Adobe PDF toegezonden (u dient minimaal in het bezit te zijn van Acrobat Reader, welke gratis via de Adobe website is te verkrijgen) naar het opgegeven emailadres. Bij ‘betaling vooraf’ worden de bestelde artikelen verstuurd na ontvangst van de betaling. Als er 7 dagen na bestelling geen betaling of reactie is ontvangen, wordt de bestelling niet ‘niet ontvangen’ beschouwd. De genoemde levertijden zijn een indicatie en geldt nooit als een definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant/consument geen recht op een schadevergoeding evenmin het recht de bestelling te annuleren en/of de overeenkomst te ontbinden. Indien een product dat tijdelijk op voor is of speciaal de klant/consument wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Pixel 2 Mix al per email per direct een levertijd communiceren aan de klant/consument. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres en/of emailadres. Bij fysieke leveringen in buiten Nederland gelden afwijkende voorwaarden, welke separaat per email zijn op te vragen (info@pixel2mix.nl). Het ophalen, van het bestelde, op het vestigingsadres is helaas niet mogelijk.

 

Overmacht

In geval van overmacht is Pixel 2 Mix niet gehouden aan haar verplichtingen jegens de klant/consument. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens de klant geheel of gedeeltelijk niet kan worden nageleefd. Tot die omstandigheden behoren onder meer; door de overheid opgelegde beperkende maatregelen, ziekte, brand, bedrijfsstoring, energie-storing, digitale storing, telefonische storing, internetstoring, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het niet beschikbaar zijn van de website.

 

Intellectueel eigendom

De wederverkoper/klant/consument erkent nadrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen, PDF patronen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Pixel 2 Mix. Onder intellectueel eigendom wordt verstaand; octrooi- auteurs-, merktekeningen en modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowHow, methoden en concepten. Het is de klant/consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van het intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging en/of het gebruiken van gedeelten, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Pixel 2 Mix.

 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de producten gaat pas over, als de klant/consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan op grond van de overeenkomst. Indien de klant/consument in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voorvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant/consument. Eventuele retourzendingen aan Pixel 2 Mix zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig updates over onze producten, speciale aanbiedingen, inspirerende haakpatronen en andere relevante informatie. Indien je jouw mailadres hebt achtergelaten bij het aanvragen van een gratis haakpatroon en/of bij het bestellen van een product, sturen wij jou in eerste instantie onze nieuwsbrief toe. Je hebt te allen tijde het recht om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief en om je toestemming voor het gebruik van je e-mailadres in te trekken. Je kunt dit doen door de uitschrijvingslink in onze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.

 

Persoonsgegevens

Pixel 2 Mix behandelt persoonlijke gegevens van de klant/consument strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet beschikbaar aan derden. Voor verdere behandeling van persoonsgegevens door Pixel 2 Mix, zie Privacy Policy op de website of separaat op te vragen via info@pixel2mix.nl.

 

Toepasselijk Recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 

Diversen

Pixel 2 Mix is gevestigd te Berkel en Rodenrijs en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 77701682. Wij verzoeken u vriendelijke alle correspondentie per email te versturen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u tevens via whatsApp/SMS contact met ons zoeken.

 

Algemene bedrijfsgegevens

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts-

Webshopeigenaar; Marja Hermes

Noordersingel 100c

2651 LW  Berkel en Rodenrijs

Mob; +31 6 26 49 20 23

Website; www.pixel2mix.nl

Email; info@pixel2mix.nl

 

Berkel en Rodenrijs, 1 oktober 2023